Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii UwB, dr hab. Kamilla Dolińska, Instytut Socjologii UWr, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, dr hab. Julita Makaro, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, dr Karolina Radłowska, Instytut Socjologii UwB.

W studiach nad granicami i pograniczami poszukujący wskazówek teoretyczno-metodologicznych spotyka rozmaite definicje i propozycje ścieżek badawczych. Owa różnorodność możliwości nie jest powiązana wyłącznie z wyborem określonego paradygmatu – pozytywistycznego lub interpretatywnego, skłaniającego do stosowania odmiennych metod i technik badawczych. To również wynik konceptualizacji kluczowych kategorii, niepozwalających udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytania „czym jest pogranicze?" oraz „jaki rodzaj granicy (terytorialno-polityczna i/lub społeczno-kulturowa) wyznacza pogranicze?", a przy założeniu, że granice terytorialne są elementem konstytutywnym w orzekaniu o pograniczu pojawiają się kolejne, na które nie ma prostej odpowiedzi – „jak daleko sięga pogranicze?", „czy położone jest ono po jednej czy dwóch stronach granicy?".

Skłaniając się w stronę badań jakościowych mierzymy się także z dylematami dotyczącymi doboru próby – jakie cechy mają (z założenia) znaczenie przy orzekaniu o specyfice pogranicza z „wbudowaną" weń granicą państwową oraz czyje doświadczenia pozostają „szczególnie ważne" dla orzekania o codzienności dziejącej się ponad nią.

Pozostając w kręgu wyzwań natury metodologicznej należy podkreślić, że fakt „wpisania" w pogranicze i pograniczność jest bez wątpienia „swojskość" i „obcość", a te narzucają na badacza konieczność kontaktu z niejednorodnymi etnicznie zbiorowościami i dostosowania do tego faktu adekwatnej metodologii – mowa, przykładowo, o zindyndywidualizowanych strategiach podejścia do respondentów, zróżnicowanych kompetencjach językowych, wrażliwości na różnicę etniczną.

Kilka wstępnych, potencjalnych obszarów dyskusji związanych z proponowaną tematyką:

 • autonomiczność procedur jakościowych w badaniach pogranicza
 • dylematy zakresu badań pogranicza
 • powodzenia i niepowodzenia badawcze
 • wyzwania badań mniejszości narodowych i etnicznych, obcokrajowców – problemy organizacyjne i kwestie etyczne
 • badania jakościowe bazujące na danych zastanych oraz na danych wywołanych
 • poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł wiedzy /danych jakościowych o pograniczu (sztuka, dane wizualne)
 • badania na pograniczach w czasach pandemii – inspiracje metodologiczne i wyzwania organizacyjne.
 • taki same czy różne – strategie badania różnych pograniczy

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali