Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: Katarzyna Gajek (dr, Uniwersytet Łódzki), Danuta Uryga (dr prof. Prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej).

„Rodzicielstwo” stanowi temat interesujący dla badaczy i badaczek reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W polskich naukach społecznych zagadnienie to podejmowane jest zarówno w wymiarze indywidualnym (jako tożsamość, doświadczenie, element biografii), jak i społecznym (jako rola, status, element struktur społecznych), czy instytucjonalnym (przedmiot polityk społecznych, regulacji prawnych). Przyjmowana perspektywa dyscyplinarna stanowi jednak pewną barierę w przepływie informacji o podejmowanych projektach badawczych i ich efektach. Tworzenie perspektywy transdyscyplinarnej w oparciu o wspólnotę poszukiwań w obrębie metodologii jakościowej, będące misją TSBJ, stanowi dobrą okazję do spotkania się osób podzielających zainteresowanie badawcze kategorią rodzicielstwa, choć eksplorujących ją w różnych tradycjach myślenia i kontekstach teoretycznych.

Proponujemy prezentowanie problematyki rodzicielstwa na planie dwóch modeli – „integratywnego” i „różnorodnego”, których zestawienia dokonali w swojej publikacji Linda McClain i Daniel Cere (2013). W centrum pierwszego z nich stoi małżeństwo dwojga ludzi różnej płci, pozostających z dzieckiem w relacji biologicznego pokrewieństwa (lub adopcji), traktowane jako warunek optymalnego, pod względem społeczno-emocjonalnym, rozwoju dziecka. Model oparty na różnorodności akcentuje z kolei istnienie licznych wzorów współczesnej rodziny i różne drogi stawania się rodzicem, a także większą wagę relacji (więzi) rodzic-dziecko niż strukturalnych i formalnych ram, w jakich ona przebiega. W ten sposób, charakterystyka tego modelu przyjmuje postać obszernego katalogu „alternatywnych” form realizacji rodzicielstwa, począwszy od liczby wychowujących dziecko rodziców (rodzicielstwo samodzielne, w tym – nieplanowane i przedwczesne, przebiegające w sytuacji ograniczenia wolności), przez jednopłciowość związku („tęczowe rodziny”), jego nieformalny (rodzicielstwo pozamałżeńskie) lub rekonstruowany charakter (rodzicielstwo „patchworkowe”). Dodajmy do tego kilka możliwych obszarów eksploracji, wykraczających poza zestawienie przywołanych autorów – rodzicielstwo w żałobie (poronienie, śmierć dziecka), rodzicielstwo wspomagane technologicznie (PROF.), ie normatywność rodziców pod względem zdrowotnym (rodzicielstwo osób z chorobami psychicznymi i przewlekłymi) i sprawności (rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami).

Zestawiając model „integratywny” i „różnorodny”, nie zamierzamy prowadzić do ich konfrontacji, choć mamy świadomość, że konkurują one ze sobą w przestrzeni publicznej i biorą udział w ideologicznych „wojnach kulturowych”. Zgodnie z intencją twórców tego zestawienia, zamierzamy skorzystać z niego w sposób, który będzie stanowił zachętę dla badaczy i badaczek do korzystania z wartości tkwiącej w kontrastach. Zapraszamy zatem do dyskusji nad istotą i znaczeniem rodzicielstwa, jak też związków osobistego doświadczenia bycia rodzicem ze społecznym wymiarem roli. Interesują nas prof. sposoby rozumienia i definiowania rodzicielstwa z perspektywy różnych orientacji teoretycznych oraz dyscyplin naukowych, funkcje rodzicielstwa oraz jego modele, wpisane w rodzicielstwo oczekiwania społeczne, odniesienia normatywne i formalne związane z rodzicielstwem (związki rodzicielstwa ze strukturą rodziny czy małżeństwem), regulowanie i wspieranie rodzicielstwa, znaczenie płci rodzica w kontekście regulacji prawnych oraz praktyk społecznych, związki rodzicielstwa z różnymi zjawiskami czy problemami społecznymi.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali