Sidebar Menu

Grupy tematyczne

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

Osoba/osoby zgłaszające: Agnieszka Golczyńska-Grondas, zespół Katedry Socjologii Kultury IS UŁ.

Jest oczywiste, że prowadzenie badań społecznych wiąże się z rozlicznymi problemami i dylematami etycznymi. Z problemami tymi mierzymy się z nimi zarówno w początkach projektowania procesu badawczego, przy opracowywaniu narzędzi, jak i w trakcie realizacji badań w terenie, a nawet w momencie publikowania wyników, kiedy pojawić się może np. niebezpieczeństwo nadużycia zaufania uczestników badań czy też – tak jak jest to możliwe w przypadku analiz dotyczących osób i grup „zranliwych”, zagrożonych marginalizacją - stygmatyzacji i retraumatyzacji. Problemy i dylematy etyczne przeżywamy w różny sposób w różny sposób je też rozwiązujemy. Niekiedy sama problematyka badań, kontakt z trudnymi uczuciami uczestników badań, analizowanie materiałów empirycznych nasyconych cierpieniem informatorów w szczególny sposób obciąża emocjonalnie także i nas. Wydaje się, że w takich sytuacjach praca naukowa staje się bardzo bliska praktyce – przede wszystkim „pracy z ludźmi” czy też szeroko rozumianej aktywności pomocowej. Podobnie jak zawodowym pomagaczom, także i nam, zwłaszcza w przypadku badań szczególnie trudnych, zagrażają zmęczenie współczuciem i wypalenie zawodowe. Jednym ze standardów profesjonalnej pracy pomocowej, który służyć ma przeciwdziałaniu tym zjawiskom, jest poddawanie jej zewnętrznej superwizji. O potrzebie superwizowania pracy badawczej w wymiarze psychologicznym (sfera relacji interpersonalnych oraz emocjonalne problemy badaczy) mówią przede wszystkim młode badaczki i badacze (np. Ślęzak 2016), ale potrzeba ta jest bliska także osobom o wieloletnich doświadczeniach zawodowych. Zdarza się również, że badacze sami nieformalnie organizują sobie wsparcie emocjonalne czy to w formie indywidualnej czy też grupowej. Proponujemy zatem zorganizowanie dyskusji panelowej (mniej chętnie grupy tematycznej), do której zaprosimy przede wszystkim badaczy z doświadczeniami uczestnictwa w superwizji psychologicznej lub jej prowadzenia. Dyskusja taka koncentrowała by się wokół podstawowych pytań: Jeżeli superwizja, to jaka? W jakiej formie powinna być organizowana? Kto powinien ją prowadzić (kompetencje superwizorów)? Czy superwizja powinna stanowić element treningu zawodowego badaczy społecznych? Czy uczestnictwo w superwizji powinno być dobrowolne czy obowiązkowe (prawo czy obowiązek)? Kto powinien ponosić koszty superwizji?

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

  • 150 zł - doktoranci
  • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

  • 250 zł - doktoranci
  • 350 zł - pozostali