Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

4. Osoba prowadząca warsztat: dr hab. Marek Gorzko, prof. AP
Tytuł warsztatu: Metodologia teorii ugruntowanej

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi procedurami analitycznymi składającymi się na proces badawczy w świetle założeń klasycznych wersji metodologii teorii ugruntowanej (A.L. Strauss, B. Glaser). Przedmiotem warsztatu będzie doskonalenie umiejętności kodowania danych zarówno pozyskanych drogą wywiadu, jak i pochodzących z notatek z obserwacji oraz z innych materiałów.

Drugim obok kodowania zespołem procedur, który zostanie omówiony i „przećwiczony” (w ramach ograniczeń, jakie narzucają ramy czasowe i organizacyjne warsztatów) – to procedury teoretycznego pobierania próbek.

Podjęte zostaną próby teoretyzowania w oparciu o analizowane dane.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do badaczy rozpoczynających stosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. Będą realizowane w formie krótkich omówień wprowadzających poszczególne technik analityczne (zagadnienia), następnie samodzielnej pracy uczestników nad danymi (przygotowanymi przez prowadzącego) i grupowej dyskusji nad efektami zabiegów analitycznych. Podczas warsztatów zostaną podjęte próby wyzyskania zalecanych przez klasyków teorii ugruntowanej technik wspomagania wrażliwości teoretycznej.

Założeniem warsztatów jest prześledzenie całości procesu badawczego – temu będzie podporządkowana kolejność i logika proponowanych ćwiczeń.

Umiejętności i kompetencje nabyte w trakcie warsztatów:

Warsztaty powinny przynieść w efekcie wzrost metodologicznej świadomości podejmowanych działań badawczych oraz zachęcić do pracy zespołowej przy analizie danych. Powinny także uwrażliwić na kompleksowość czynności analitycznych w obrębie metodologii teorii ugruntowanej.

Treść warsztatów:

Zagadnienia omawiane/ćwiczone podczas warsztatów:

 1. Różne style kodowania w tradycji metodologicznej teorii ugruntowanej (A. Strauss i J. Corbin, B. Glaser, K. Charmaz, A. Clarke);
 2. Procedury kodowania otwartego;
 3. Techniki wspomagania wrażliwości teoretycznej (A. Strauss);
 4. Kodowanie zogniskowane i selektywne (A. Strauss);
 5. „Paradygmat kodowania“ i „Macierz warunków i konsekwencji“ – problemy z ich stosowaniem;
 6. Rodziny kodów teoretycznych – B. Glaser;
 7. Kategoria centralna.
 8. Pisanie not teoretycznych. „Sortowanie teoretyczne“.
 9. Praca z diagramami. Reprezentacje graficzne.
 10. Teoretyczne pobieranie próbek. Problemy nasycenia teoretycznego. Kwestia reprezentatywności.
 11. Struktura procesu badawczego.

Wymagania wstępne oraz przewidywana ilość uczestników:

Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztacie powinny posiadać wiedzę dotyczącą metod badań jakościowych z uwzględnieniem metodologii teorii ugruntowanej.
Ilość uczestników warsztatu to maksymalnie 12 osób.

Ostrzeżenie:

Nawet wierne zastosowanie procedur nie zapewnia sukcesu teoretycznego. Czasem bywa wręcz przeciwnie! Proces badawczy posiada ponadto wewnętrzną dynamikę niemożliwą do pełnego odzwierciedlenia w formule warsztatów. Może ją też zakłócić dynamika pracy w grupie.

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali