Sidebar Menu

Propozycje warsztatów

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-9 czerwca 2021 - online

12. Osoba prowadząca dr Justyna Pilarska

Tytuł warsztatu: Metodologie indygeniczne

Liczba uczestników warsztatu: 10-20 osób

Zgodnie z paradygmatem emancypacyjnym (re)konstrukcję wiedzy można rozumieć jako formę wyzwolenia od europocentrycznego despotyzmu czy nieuzasadnionych stosunków władzy (przymusu), legitymizując zarazem walkę o samostanowienie społeczności badanych i ich badawcze współdecydowanie. Z drugiej strony, paradygmat krytyczny zakłada, iż badania naukowe są rodzajem praktyki społecznej osadzonej w kulturze, a badacz, jak i jego otoczenie poddawane eksploracji, wytwarzając wiedzę ustawicznie poszerzają sferę komunikacji interpersonalnej, budując krytyczną i samokrytyczną refleksję, co w konsekwencji generuje subiektywizm poznawczy i relatywizm wiedzy. Powyższe ustalenia autorka warsztatów poczyniła punktem wyjścia dla propozycji – postulatu badań indygenicznych, zorientowanych na dynamiczne właściwości kulturowe społeczności lokalnych, w których badacz realizuje swoje praktyki metodologiczne. Impulsem do podjęcia tej tematyki stały się własne doświadczenia badawcze związane z eksploracją bośniackiego pogranicza kulturowego, które zweryfikowały dostępny w badaniach społecznych repertuar metodologiczny, demaskując uwikłanie metodologii badań w (post)kolonialny dyskurs.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z epistemologicznymi oraz metodologicznymi podstawami podejścia indygenicznego w badaniach jakościowych, z uwzględnieniem przykładowych studium przypadków. Warsztaty mają na celu nie tylko wyposażenie uczestników w wiedzę, ale i dokonują analizy zespołu kompetencji (inter)personalnych, które w toku rozwoju zawodowego badacza mogą okazać się czynnikiem decydującym o (nie)powodzeniu zaprojektowanych badań. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi przesłankami projektów indygenicznych z rekomendacjami do wdrożenia w praktyce, bądź potraktować je jako inspirację i punkt wyjścia w namysłach nad własnymi badaniami jakościowymi.

Przebieg warsztatów, Zagadnienia omawiane/ćwiczone podczas warsztatów:

 1. Wprowadzenie do warsztatu (ze względu na praktycznie brak dostępnej literatury dotyczącej metodologii indygenicznej w języku polskim zaleca się, by przed warsztatem uczestnicy zapoznali się z artykułem: Justyna Pilarska, Perspektywa indygeniczna w badaniach środowisk zróżnicowanych kulturowo - ku metodologicznej wrażliwości kulturowej [w:] „Pogranicze. Studia społeczne”. T. 25 (2015), s. 221–233, “In Pursuit of Empowering the Culturally Fragile - an Emic Approach and Indigenous Methodology in a European Research Context” [w:] Przegląd Badań Edukacyjnych/Educational Studies Review. Nr 29 (2/2019), s. 155–175
 2. Antropologia kognitywna i etnografia jako źródła inspiracji dla perspektywy indygenicznej
 3. Paradygmat emancypacyjny i krytyczny jako rama epistemologiczna i ontologiczna dla badań indygenicznych
 4. Dyskryminacyjne i postkolonialne praktyki nauki zorientowanej europocentrycznie
 5. Prezentacja podstawowych założeń orientacji emicznej badań jakościowych
 6. Indygeniczność w kontekście badań idiograficznych
 7. Zbieranie danych w terenie
  • Zapis danych z terenu oraz z (auto)obserwacji
  • Charakterystyka technik właściwych badaniom indygenicznym
  • Analiza indywidualna danych oraz zapisów (auto)obserwacyjnych
  • Opracowanie wyników badań w podejściu indygenicznym
  • Przykłady zastosowań podejścia indygenicznego w projektach badawczych
 8. Kompetencje miękkie badacza a szanse powodzenia projektów indygenicznych
 9. Rola badacza w projektach indygenicznych – wyzwania i ograniczenia
 10. Opracowanie zbioru dobrych praktyk i zaleceń badawczych w podejściu indygenicznym

Patronaty

uwb logo

Partonat Rektora UwB

psj Polskie Towarzystwo Socjologiczne

logo ptp

Organizatorzy

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w sympozjum:

 • 150 zł - doktoranci
 • 250 zł - pozostali

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

 • 250 zł - doktoranci
 • 350 zł - pozostali